Klachtenregeling op school

Klachtenprocedure
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en medewerkers van de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld binnen Morgenwijzer. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website www.basisschoolvianova.nl

Iemand die een klacht heeft kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de medewerker zelf, leidt dit niet tot een oplossing dan kan de klacht neergelegd worden bij de schoolleiding. Als er geen oplossing gevonden wordt op schoolniveau dan kan er een formele klacht ingediend worden bij het college van bestuur van Morgenwijzer.

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: "de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)".  Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.  Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot een van de volgende routes:

Interne klachtbehandeling (op niveau van school of bestuur)
Als de LKC denkt dat een klacht snel op school(bestuurs)niveau kan worden opgelost, wordt - na overleg met de klager en het schoolbestuur - de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur. Een externe klachtenfunctionaris zal dan de klacht onderzoeken en advies uitbrengen aan het college van bestuur. Het college van bestuur neemt over de afhandeling van de klacht de uiteindelijke beslissing. Als de betrokkenen dat al hebben geprobeerd of geen heil zien in interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor de formele klachtprocedure via de LKC.

Formele procedure
Als besloten wordt de klacht via de formele procedure af te handelen dan onderzoekt de LKC de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. 
Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.

Contactgegevens
GGD, externe contactpersoon voor ouders, leerlingen en interne contactpersonen
GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg 
Telefoon:           088 - 308 33 42 
E-mail:                externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 
Website:             
www.ggdhm.nl

Landelijke klachtencommissie onderwijs (LKC)
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508  AD Utrecht
Telefoon:           030 - 280 95 90
E-mail:                info@onderwijsgeschillen.nl
Website:             www.onderwijsgeschillen.nl


 

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!