Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van
Morgenwijzer is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van
ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.
Het volledige reglement is te lezen op onze website Privacyverklaring MorgenWijzer

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van Morgenwijzer die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij het secretariaat. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Via ouderportaal vragen wij u om toestemming voor het maken en het gebruik van foto- en videomateriaal. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via de toestemmingsformulieren in ons Ouderportaal die u onder uw account kunt aanpassen.

Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan kunt dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en hier binnen een maand op reageren. Mocht u uw vraag direct aan onze Functionaris Gegevensbescherming willen stellen dan kunt u dit doen door te mailen aan: fg@privacyopschool.nl

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!