Communicatie tussen school en ouders

Ouders en leerkracht
Als de leerkracht iets wil bespreken met ouders, neemt hij of zij contact op met de ouders via mail, telefoon of mondeling na schooltijd. Heeft u een vraag of zorg over uw kind, ga dan eerst naar de groepsleerkracht. Is het een mededeling, dan kan dat na schooltijd, maar als het gaat om een grotere vraag, is het beter om een afspraak te maken en aan te geven wat uw vraag is. Indien nodig kan de leerkracht de intern begeleider om advies vragen. Zij is in de eerste plaats degene die de leerkracht ondersteunt en adviseert. Indien de leerkracht dat wenst, zal zij de intern begeleider uitnodigen om bij een oudergesprek aanwezig zijn. Voor andere onderwijsinhoudelijk en organisatorische zaken kunnen ouders contact opnemen met de directeur.

Communicatie via het ouderportaal
Wij gebruiken een beveiligd digitaal Ouderportaal, onder andere voor: 
  • Het bijhouden van uw eigen gegevens, inclusief een noodnummer (voor als we u niet kunnen bereiken) en medische gegevens. Beide ouders melden zich apart aan en hebben hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord. 
  • Een actuele kalender met belangrijke data van de school 
  • Nieuwsberichten van de leerkracht over de groep 
  • De nieuwsbrief van de school: de ViaVia 
  • Een digitale boekenkast met algemene informatie zoals de schoolgids 
  • Het versturen en ontvangen van korte, praktische berichten 
  • Fotoalbums

Wanneer uw kind start op het Vianova ontvangt u een document met een inlogtoken om u hiervoor aan te melden. Wanneer u bent aangemeld moet de leerkracht uw account bevestigen. Dit is nodig om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Daarna krijgt u een mail waarin u ook weer op een linkje moet klikken. Nadat u bent aangemeld kunt u het Ouderportaal benaderen via uw PC, maar ook via een app op uw mobiele telefoon of tablet. De app heet 'Ouderportaal Basisonline' (IOS en Android). Rechts bovenaan deze website kunt u direct doorklikken naar de aanmeldpagina van het ouderportaal.

Voor inhoudelijke berichten over de zorg voor en het onderwijs aan individuele kinderen is het Ouderportaal niet het geschikte medium. Een (telefoon)gesprek is hiervoor passender.

Kind-in-Beeldgesprekken
Wanneer een kind 2 weken op school is, nodigt de leerkracht de ouders uit voor een Kind-in-Beeldgesprek. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van een gespreksformulier besproken hoe de ervaringen zijn thuis en op school.

Tien-minutengesprekken en gesprekken op aanvraag
Twee avonden per jaar zijn er 10-minutengesprekken gepland. Daartoe krijgen ouders een uitnodiging wanneer zij op gesprek verwacht worden. Niet alle ouders worden daarbij uitgenodigd. Omdat we graag vlot communiceren, vinden regelmatig gesprekken over de ontwikkeling van het kind door het jaar heen plaats. Daarom zijn de 10-minutengesprekken bedoeld voor de ouders, die we specifiek willen spreken of nog niet zo vaak gesproken hebben. Informatie over communicatie met gescheiden ouders, vindt u achterin de schoolgids.

Portfoliogesprekken
Het portfolio en de portfoliogesprekken met leerkracht, ouders en kind zijn een krachtig hulpmiddel. Kinderen krijgen geen rapport, maar vullen regelmatig hun portfoliomap met werkjes die hun ontwikkeling laten zien. Ook toetsresultaten worden erin opgenomen. Kind, ouders en leerkracht schrijven hun ervaringen in het portfolio. De leerkracht beschrijft haar bevindingen halfjaarlijks in 'Dit zegt de leerkracht'. Zo ontstaat in de loop van de basisschoolperiode een 'groeiboek' van de ontwikkeling van het kind, de resultaten t.o.v. leeftijdsgenoten, de ervaringen van de leerkrachten en hoe ieder in dit proces heeft gestaan. Ieder half jaar vindt er een portfoliogesprek plaats tussen het kind, de ouders en de leerkracht. Het kind heeft de leiding van het gesprek en presenteert dan het portfolio. Het praten over het eigen portfolio met de leerkracht en de ouders stimuleert het kind om na te denken over het eigen leerproces, talenten en nieuwe leerdoelen. In 'Dit zegt de leerkracht' beschrijft de leerkracht in een verslag hoe het kind functioneert. Na het portfoliogesprek mag de map even mee naar huis om te laten zien aan het thuisfront.

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!