Informatie voor ouders

Ouderportaal
Ons belangrijkste digitale communicatiekanaal is het Ouderportaal. Als uw kind start op het Vianova, ontvangen beide ouders/ verzorgers op het mailadres dat bij inschrijving is opgegeven, de accountgegevens voor ons ouderportaal. 

Zodra u uw account hebt geactiveerd ontvangt u op uw computer of telefoon berichten die specifiek over uw kind en zijn of haar groep gaan. Het ouderportaal is een must omdat hier veel belangrijke functionaliteiten mee worden vervuld:
 • Ziekmeldingen.
 • Inschrijven voor ouderavonden.
 • Foto-albums specifiek voor de groep.
 • Informatie voor ouderavonden.
 • Actuele Schoolkalender met overzicht van vakanties, studiedagen, evenementen etc. 
 • (Persoonlijke) berichten van en aan de leerkrachten.
 • Groepsnieuws.
 • Digitale schoolbrede nieuwsbrief.
 • Groepsbibliotheek. Hierin publiceert de leerkracht documenten die voor de groep van belang zijn.
 • Formulieren waarmee we belangrijke gegevens beheren zoals:
  • AVG toestemming rond beeldmateriaal van uw kind; Hierin houdt u zelf bij waar u de school wel of geen toestemming voor geeft voor het gebruik van beeldmateriaal. 
  • Allergie/ medische informatie, in dit formulier houden ouders/ verzorgers zelf bij met welke allergieën, of medische informatie over uw kind wij rekening moeten houden. 
  • Inzetbaarheid als hulpouder voor verschillende activiteiten. In dit formulier houdt u zelf bij voor welke activiteiten op school u zich wilt/ kunt inzetten.
Voor elk formulier geldt dat u dit in principe één keer invult, maar dat u, indien u dit wenst, op elk moment uw wensen kunt aanpassen. 
De leerkrachten informeren u via Ouderportaal over leuke weetjes uit de groep, activiteiten, vragen voor hulpouders en foto's van de kinderen uit de groep. Op deze manier willen we ouders een kijkje geven in de klas. 
 
Groepsnieuws én Nieuwsbrief de Viavia
De leraar/lerares van elke groep houdt de ouders van zijn/haar groep frequent op de hoogte via het ouderportaal met een groepsnieuwsbrief, groepsbericht.
Daarnaast sturen wij u gemiddeld eens in de twee (school)weken een schoolbrede nieuwsbrief waarin tal van onderwerpen staan die voor u van belang zijn om over geïnformeerd te zijn. 
 
Schoolkalender
Op deze kalender staan per maand de belangrijkste activiteiten overzichtelijk weergegeven. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u alle informatie zoals het vakantierooster, 
de gymnastiektijden, etc. Als er binnen uw thuissituatie veranderingen plaatsvinden, zoals een verhuizing, wijziging van telefoonnummers of verandering in de burgerlijke staat, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit kenbaar te maken via het ouderportaal. Wij zorgen dan dat de nieuwe gegevens worden verwerkt in de administratie van de school. Het is wettelijk verplicht dat de leerlingenadministratie up-to-date gehouden wordt. Wij kunnen dat alleen als u aangeeft wat er voor uw veranderd. 

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!